Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
SVB / SVB Daily Wage (Sint Maarten)
« Last post by Support on November 26, 2018, 06:11:23 PM »
Problem

Every month premium must be paid to the SVB on Sint Maarten for the health and accident insurance.

Cause

The employee is insured against loss of wages on the basis of the specified daily wage. The SVB considers as pay any benefit that an employee receives as compensation for his work. This includes future and variable fees such as commissions, commissions and tips, wages in kind, risk supplements, holiday pay, bonuses, bonuses, etc ..

The insurance is therefore based on an estimate of the average expected daily wage.

Solution

With the report "SVB Mutations" you register the employees and report any changes to the SVB daily wage. By default, this report automatically estimate the SZV daily wage on the basis of the "Fixed wage components", or if the employee does not have a fixed salary, the "Hourly wage" is multiplied by the number of work hours per day.

No (future) variable wage mutations are taken into account in the automatic calculation, as a result of which the insured wage loss may be a bit too low. For hourly employees, it is important again that the estimated number of working hours corresponds to actual hours worked.

Use the report "Year declarations" > "SZV daily wage check" to see the difference between the SZV daily wage and the actual wage.

If you wish, you can make your own manual estimate of the SZV daily wage and enter it on the employee's "Wages" tab. The program will then always use the manual SZV daily wage.
2
SVB / SZV Dagloon (Sint Maarten)
« Last post by Support on November 26, 2018, 06:05:06 PM »
Probleem

Er dient maandelijks premie afgedragen te worden aan de SZV op Sint Maarten voor de ziekte- en ongevallenverzekering.

Oorzaak

De werknemer is verzekerd tegen loonderving op basis van het opgegeven SZV dagloon. De SZV verstaat onder loon iedere uitkering die een werknemer ontvangt als vergoeding voor zijn werk. Hieronder vallen ook toekomstige en variabele vergoedingen zoals provisies, commissies en fooien, loon in natura, gevarentoeslagen, vakantiegeld, bonussen, gratificaties, tantiemes en etc..

De verzekering is dus op basis van een schatting van het gemiddelde te verwachten dagloon.

Oplossing

Met het rapport "SVB Mutaties" meld je de werknemers aan en geef je wijzigingen door aan de SZV.

Het programma maakt standaard een schatting van het SZV dagloon op basis van de "Vaste looncomponenten", of als de werknemer geen vast salaris heeft het "Uurloon" vermenigvuldigd met het aantal "Uren / dag".  Er wordt hierbij geen rekening gehouden met (toekomstige) variabele mutaties, waardoor de verzekerde loonderving mogelijk iets te laag is. Voor uurloners is het van belang dat het geschatte aantal werkuren overeenkomt met de werkelijkheid.

Gebruik het rapport "Jaaropgaven" > "Controle SZV dagloon" om het verschil te zien tussen het SZV dagloon en het werkelijke loon.

Indien gewenst kan je een handmatige schatting van het SZV dagloon maken en op de "Loon"-tab van de werknemer invullen. Het programma zal dan altijd het handmatige SZV dagloon gebruiken.

3
SVB / SVB Daily Wage (Curacao)
« Last post by Support on September 06, 2018, 06:35:49 AM »
Problem

The SVB on Curacao uses a complex system whereby the insurance for loss of wages and the payment of the premium are not on the same basis. As a result, there is a chance that the SVB will impose an additional tax.

Cause

The employee is insured against loss of wages on the basis of the SVB daily wage. The SVB considers as pay any benefit that an employee receives as compensation for his work. This includes future and variable fees such as commissions, commissions and tips, wages in kind, risk supplements, holiday pay, bonuses, bonuses, etc ..

The insurance is therefore based on an estimate of the average expected daily wage.

The monthly premium declaration, on the other hand, must be based on the actual wages received.

As long as the estimated SVB daily wage  and the actual wages received do not deviate too much, no action will follow. If there are major deviations, the SVB will investigate. In particular, if the estimate (on which the loss of income is insured) is higher than the actual wage (on which premium is paid), an additional assessment can follow.

Solution

With the report "SVB Mutations" you register the employees and report any changes in the SVB daily wage to the SVB. By default, this report automatically calculated an estimate of the daily wage on the basis of the "Fixed wage components", or if the employee does not have a fixed salary, the "Hourly wage" is multiplied by the number of work hours per day.

No (future) variable wage changes are taken into account, as a result of which the insured wage loss may be a bit too low. For hourly employees, it is important again that the estimated number of working hours corresponds to actual hours worked, so that the insured loss of income does not exceed the actual wage paid.

Use the report "Year declarations" > "SZB daily wage check" to see the difference between the SZB daily wage and the actual wage.

If you wish, you can make your own estimate of the SVB daily wage and enter it on the employee's "Wages" tab. The program will then always use the manual estimated SVB daily wage for the report.
4
SVB / Re: SVB Dagloon
« Last post by Support on September 05, 2018, 05:18:10 AM »
U bent wettelijk verplicht SVB mutaties formulier uiterlijk de 5e van de maand volgend op de maand waarin mutaties hebben plaatsgevonden in te leveren.
5
SVB / SVB Dagloon (Curacao)
« Last post by Support on September 05, 2018, 04:52:05 AM »
Probleem

De SVB op Curacao hanteert een complex systeem waarbij de verzekering voor loonderving en de afdracht van de premie niet op dezelfde basis zijn. Hierdoor bestaat de kans dat de SVB een naheffing oplegt.

Oorzaak

De werknemer is verzekerd tegen loonderving op basis van het opgegeven SVB dagloon. De SVB verstaat onder loon iedere uitkering die een werknemer ontvangt als vergoeding voor zijn werk. Hieronder vallen ook toekomstige en variabele vergoedingen zoals provisies, commissies en fooien, loon in natura, gevarentoeslagen, vakantiegeld, bonussen, gratificaties, tantiemes en etc..

De verzekering is dus op basis van een schatting van het gemiddelde te verwachten dagloon.

De maandelijkse aangifte daarentegen moet aan de hand van het werkelijk uitbetaalde loon.

Zolang de schatting van het SVB dagloon en het werkelijk ontvange loon niet te veel afwijken zal er geen actie volgen. Wanneer er sprake is van grote afwijkingen zal de SVB onderzoeken of er sprake is van opzet. Met name indien de schatting (waarop de loonderving gebaseerd wordt) hoger is dan de werkelijkheid (waarover premie betaald wordt) kan een naheffing volgen.

Oplossing

Met het rapport "SVB Mutaties" meld je de werknemers aan en geef je wijzigingen door aan de SVB. Dit rapport maakt standaard een schatting van het dagloon op basis van de "Vaste looncomponenten", of als de werknemer geen vast salaris heeft het "Uurloon" vermenigvuldigd met het aantal "Uren / dag".

Er wordt hierbij geen rekening gehouden met (toekomstige) variabele mutaties, waardoor de verzekerde loonderving doorgaans iets te laag is. Voor uurloners is weer van belang dat het geschatte aantal werkuren overeenkomt met de werkelijkheid, zodat de verzekerde loonderving niet hoger wordt dan het werkelijk uitbetaalde loon.

Gebruik het rapport "Jaaropgaven" > "Controle SVB dagloon" om het verschil te zien tussen het SVB dagloon en het werkelijke loon.

Indien gewenst kan je handmatig een schatting van het SVB dagloon maken en op de "Loon"-tab van de werknemer invullen. Het rapport zal dan altijd het handmatige geschatte dagloon voor het rapport gebruiken.

6
Genaral information / The pros and cons of kinsena (bi-weekly)
« Last post by Support on July 18, 2018, 05:36:52 AM »
Kinsena vs. Monthly

It is possible to pay the employees per kinsena (every 2 weeks) instead of monthly. Before you decide to opt for kinsena, look at the pros and cons.


Cons

1) Instead of 12 times a year, you have to do the payroll administration 26 times a year. This includes: entering overtime and other mutations, processing salaries, checking, printing or e-mailing slips and doing the bank transfers.

2) Tax and premiums must be declared monthly. As a result, you have some months with 2 kinsenas and some months with 3 kinsenas that you have to add together and pay.

3) Some years have 53 weeks. In those years you have to do an extra run to pay half a kinsena at the end of the year.

4) It is not always clear when week 1 starts exactly. Sometimes that can be in December of the previous year. There are also those that believe the start a week is on Sunday, instead of the standard wich is Monday (NEN 2772 / ISO 8601).

5) Employees have payment obligations, such as rent, water and electricity, subscriptions, etc. that have to be done monthly.


Pros

There are no advantages.
7
Algemeen / De voor en nadelen van kinsena (2 wekelijks)
« Last post by Support on July 18, 2018, 05:06:52 AM »
Kinsena vs Maandelijks

Het is mogelijk de werknemers per kinsena (iedere 2 weken) uitbetalen in plaats van maandelijkse. Kijk voordat je besluit te kiezen voor kinsena naar de voor en nadelen.


Nadelen

1) In plaats van 12 keer per jaar, moet je nu 26 keer per jaar de loonadministratie doen. Dat houdt in: bijwerken van overuren en andere mutaties, salarissen verwerken, controleren, slips uitprinten of e-mailen en bankoverschrijvingen doen.

2) Aangifte van belasting en premies moet maandelijks. Daardoor heb je sommige maanden 2 kinsena's en andere maanden 3 kinsena's die je bij elkaar moet optellen en afdragen.

3) Sommige jaren hebben 53 weken. In die jaren moet je dus een extra run doen om nog een halve kinsena aan het eind van het jaar uit te betalen.

4) Het is niet altijd duidelijk wanneer week 1 precies begint. Soms is dat al in december van het voorgaande jaar. Er zijn ook die vinden dat een week op zondag begint, in plaats van standaard op maandag (NEN 2772 / ISO 8601).

5) Werknemers hebben betalingsverplichtingen, zoals huur, water en elektra, abonnementen, etc. die maandelijks gedaan moeten worden.


Voordelen

Er zijn geen voordelen
8
Wage Tax / Re: Expat ruling
« Last post by Support on July 17, 2018, 05:00:28 AM »
Problem

The expat ruling must be applied to an employee.

Cause

The employer has received permission from the inspectorate to apply the Expat scheme to the employee.

The expat scheme requires NO special calculation for the wage tax and premiums. The employee has to pay wage tax and premiums, just like any employee.

There are a number of advantages:

a) Elements such as travel, hotel, and refurbishment costs in case of posting abroad and repatriation, compensation for
school of children and wages in kind (fringe benifits) are exempt from tax to a certain level.

b) In case of a nett wage contract the compensation for the wage tax is exempt from tax.

Solution

a) Create a new wage code for each of the exempted remuneration elements to be awarded:

1) Click on "Company data & Options"
2) Click on "Pay code" on the menu bar in the "Add" group.
3) Click on "Next".
4) Enter a name and a description for the new pay code and click on "Next".
5) Select type of wage code "Untaxed wage component"
6) Click on "Next" and on "Finish"

If the exempted remuneration elements return monthly, you can book them on the "Pay" tab under the "Fixed salary components".

b) Create a new wage code for the exempted wage tax allowance:

1) Click on "Company data & Options"
2) Click on "Pay code" on the menu bar in the "Add" group.
3) Click on "Next".
4) Enter a name and a description for the new wage code, for example "TLB - Addition wage tax" and click on "Next".
5) Select type of wage code "Untaxed wage component"
6) Click on "Next" and on "Finish"

AFTER you have processed the employee you will see how much wage tax the employee must pay. Book the wage tax allowance on the "Wage" tab under the "Fixed pay components" and re-process the period.
9
Wage Tax / Expat ruling
« Last post by Support on July 17, 2018, 04:49:09 AM »
Problem

The expat ruling must be applied to an employee.

Cause

The employer has received permission from the inspectorate to apply the Expat scheme to the employee.

The expat scheme requires NO special calculation for the wage tax and premiums. The employee has to pay wage tax and premiums just like any other employee.

But there are a number of advantages:

a) Elements such as travel, hotel, and refurbishment costs in case of a posting abroad and repatriation, compensation for
school of children and wages in kind (fringe benefits) are exempt from tax to a certain level.

b) In case of a nett wage contract the compensation for the wage tax by the employer in is exempt from wage tax.

Solution

a) Create a new untaxed wage code for each of the exempted remuneration elements to be awarded:

1) Click on "Company data & Options"
2) Click on the menu bar in the "Add" group on "Wage code".
3) Click on "Next".
4) Enter a name and a description for the new pay code and click on "Next".
5) Select type of wage code "Untaxed wage component"
6) Click on "Next" and on "Finish"

If the exempted elements return monthly, you can book them on the "Wage" tab under the "Fixed salary components", otherwise you book the at "Mutations"

b) Create a new wage code for the wage tax exempted wage tax allowance:

1) Click on "Company data & Options"
2) Click on "Wage code" on the menu bar in the "Add" group.
3) Click on "Next".
4) Enter a name and a description for the new wage code, for example "TLB - Addition wage tax" and click on "Next".
5) Select type of wage code "Untaxed wage component"
6) Click on "Next" and on "Finish"

AFTER you have processed the employee you will see how much wage tax the employee must pay. Book the wage tax allowance at "Mutations" or on the "Wage" tab under the "Fixed pay components" and re-process the period.
10
Loonbelasting / Re: Expat regeling
« Last post by Support on July 17, 2018, 04:36:58 AM »
In tegenstelling tot wat sommige belastingadviseurs abusievelijk zeggen staat nergens in de expat regeling dat de werknemer geen recht heeft op de vaste aftrek voor verwerwervingskosten.

Art. 9 van de inkomstenbelasting:

"De opbrengst in de vorige artikelen omschreven wordt ter berekening van het zuiver bedrag verminderd met

     de kosten tot verwerving, inning en behoud der opbrengst

en

     met de op de opbrengst rustende lasten, zoals: de bedrijfs- en beroepskosten"


Art. 12 van de expat regeling:

"Artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 is, voor zover het betreft de categorie beroepskosten, niet van toepassing op de werknemer die wordt aangemerkt als een ex-patriate".


De expat werknemer mag dus bij de inkomstenbelasting niet de werkelijke beroepskosten in aftrek brengen, ook al zijn die hoger dan de vaste aftrek voor verwerving. Voor de loonbelasting veranderd er verder niets.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10