Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Genaral information / Re: Electronic Wage Summary (Article 45)
« Last post by Support on March 26, 2019, 08:25:26 AM »
Despite the fact that Article 45 (also referred to as Article 56) has nothing to do with the payroll, the inspection wants you to include the Article 45 cards with the wage summary.
To add the Article 45 data to the CSV (or XML) file:

1) Create the CSV (or XML) file as shown in steps 1 true 8
2) Download and run the electronic verzamelloonstaat of the tax office
3) Import the CSV (or XML) file from Payroll4 into the electronic verzamelloonstaat of the tax office
4) Add the Article 45 data
5) Create (or Export) a CSV (or XML) file with the electronic verzamelloonstaat of the tax office
2
Foutmeldingen / Function SendUsingOutlook: 429 ActiveX component can't create object
« Last post by Support on February 21, 2019, 01:13:42 PM »
Probleem

Wanneer je salarisslips of een rapport wil emailen met Microsoft Outlook krijg je de volgende foutmelding:

Quote

Function SendUsingOutlook: 429 ActiveX component can't create object


Oorzaak

Er is een probleem met de configuratie van Microsoft Outlook

Oplossing

Herstel de kopie van Microsoft Office als volgt:

1) Open het Windows Start menu
2) Type in: appwiz.cpl en druk op Enter
3) Blader naar het programma "Microsoft Office 365" (de exacte naam verschilt per versie van Office)
4) Klik met de Rechter muisknop op het programma
5) Selecteer "Change" of  "Wijzigen"
6) Selecteer "Quick repair" of "Snel herstellen"
7) Klik op "Herstellen
3
SVB / SZV Daily Wage (Sint Maarten)
« Last post by Support on November 26, 2018, 06:11:23 PM »
Problem

Every month premium must be paid to the SZV on Sint Maarten for the health and accident insurance.

Cause

The employee is insured against loss of wages on the basis of the specified daily wage. The SVB considers as pay any benefit that an employee receives as compensation for his work. This includes future and variable fees such as commissions, commissions and tips, wages in kind, risk supplements, holiday pay, bonuses, bonuses, etc ..

The insurance is therefore based on an estimate of the average expected daily wage.

Solution

With the report "SZV Mutations" you register the employees and report any changes to the SZV daily wage. By default, this report automatically estimate the SZV daily wage on the basis of the "Fixed wage components", or if the employee does not have a fixed salary, the "Hourly wage" is multiplied by the number of work hours per day.

No (future) variable wage mutations are taken into account in the automatic calculation, as a result of which the insured wage loss may be a bit too low. For hourly employees, it is important again that the estimated number of working hours corresponds to actual hours worked.

If you wish, you can make your own manual estimate of the SZV daily wage and enter it on the employee's "Wages" tab. The program will then always use the manual SZV daily wage. The report "Employees information"> "SZV Daily Ware" can help you with this.

Wage for the SZV is any benefit in whatever form that the employee receives as compensation for his work for his employer, as well as third-party income, which affect the terms of the employment contract, except :

 • compensation for performing overtime within the meaning of the Labor Regulations
 • the wage supplement under Article 58 of the National Ordinance General Old Age Insurance and Article 52 of the National Ordinance General Widow and Welfare Insurance
 • the social insurance premiums that are borne by the employer
 • compensation above the normal wage for the temporary performance of other than normal work, which he is obliged to do with his employer pursuant to an employment contract
 • reimbursement that is exceptionally granted for performing an above-the-ordinary job performance
 • which is not included in the wage tax pursuant to Article 6, third paragraph, under d to h of the National Ordinance on payroll tax
 • the mandatory contributions of the employer in savings funds
 • benefits for training or study of the children
 • bonuses for birthdays or official anniversaries
 • cancellations of loans provided by the employer
 • the financial benefits from low interest loans provided by the employer
4
SVB / SZV Dagloon (Sint Maarten)
« Last post by Support on November 26, 2018, 06:05:06 PM »
Probleem

Er dient maandelijks premie afgedragen te worden aan de SZV op Sint Maarten voor de ziekte- en ongevallenverzekering.

Oorzaak

De werknemer is verzekerd tegen loonderving op basis van het opgegeven SZV dagloon. De SZV verstaat onder loon iedere uitkering die een werknemer ontvangt als vergoeding voor zijn werk. Hieronder vallen ook toekomstige en variabele vergoedingen zoals provisies, commissies en fooien, loon in natura, gevarentoeslagen, vakantiegeld, bonussen, gratificaties, tantiemes en etc..

De verzekering is dus op basis van een schatting van het gemiddelde te verwachten dagloon.

Oplossing

Met het rapport "SZV Mutaties" meld je de werknemers aan en geef je wijzigingen door aan de SZV.

Het programma maakt standaard een schatting van het SZV dagloon op basis van de "Vaste looncomponenten", of als de werknemer geen vast salaris heeft het "Uurloon" vermenigvuldigd met het aantal "Uren / dag".  Er wordt hierbij geen rekening gehouden met (toekomstige) variabele mutaties, waardoor de verzekerde loonderving mogelijk iets te laag is. Voor uurloners is het van belang dat het geschatte aantal werkuren overeenkomt met de werkelijkheid.

Gebruik het rapport "Jaaropgaven" > "Controle SZV dagloon" om het verschil te zien tussen het SZV dagloon en het werkelijke loon.

Indien gewenst kan je een handmatige schatting van het SZV dagloon maken en op de "Loon"-tab van de werknemer invullen. Het programma zal dan altijd het handmatige SZV dagloon gebruiken.

Loon voor de SZV is elke uitkering in welke vorm ook die de werknemer als vergoeding voor zijn arbeid ten laste van zijn werkgever geniet, alsook ontvangsten van derden, die van invloed zijn op de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst, behalve:

 • vergoeding voor het verrichten van overwerk in de zin van de Arbeidsregeling
 • de toeslag op het loon ingevolge artikel 58 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 52 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering
 • de sociale verzekeringspremies die ten laste van de werkgever komen
 • vergoeding boven het normale loon voor het tijdelijk verrichten van andere dan de normale arbeid, waartoe hij ingevolge arbeidsovereenkomst met zijn werkgever verplicht is
 • vergoeding die bij uitzondering wordt gegeven voor het verrichten van een boven het normale liggende arbeidsprestatie
 • hetgeen ingevolge artikel 6, derde lid, onderdelen d tot en met h, van de Landsverordening op de loonbelasting niet tot het loon wordt gerekend
 • de verplichte bijdragen van de werkgever in spaarfondsen
 • uitkeringen voor opleiding of studie van de kinderen
 • gratificaties bij verjaardagen of ambtsjubilea
 • kwijtscheldingen van leningen verstrekt door de werkgever
 • de financiŽle voordelen uit geldleningen met een lage rente verstrekt door de werkgever
5
SVB / SVB Daily Wage (Curacao)
« Last post by Support on September 06, 2018, 06:35:49 AM »
Problem

The SVB on Curacao uses a complex system whereby the insurance for loss of wages and the payment of the premium are not on the same basis. As a result, there is a chance that the SVB will impose an additional tax.

Cause

The employee is insured against loss of wages on the basis of the SVB daily wage. The SVB considers as pay any benefit that an employee receives as compensation for his work. This includes future and variable fees such as commissions, commissions and tips, wages in kind, risk supplements, holiday pay, bonuses, bonuses, etc ..

The insurance is therefore based on an estimate of the average expected daily wage.

The monthly premium declaration, on the other hand, must be based on the actual wages received.

As long as the estimated SVB daily wage  and the actual wages received do not deviate too much, no action will follow. If there are major deviations, the SVB will investigate. In particular, if the estimate (on which the loss of income is insured) is higher than the actual wage (on which premium is paid), an additional assessment can follow.

Solution

With the report "SVB Mutations" you register the employees and report any changes in the SVB daily wage to the SVB. By default, this report automatically calculated an estimate of the daily wage on the basis of the "Fixed wage components", or if the employee does not have a fixed salary, the "Hourly wage" is multiplied by the number of work hours per day.

No (future) variable wage changes are taken into account, as a result of which the insured wage loss may be a bit too low. For hourly employees, it is important again that the estimated number of working hours corresponds to actual hours worked, so that the insured loss of income does not exceed the actual wage paid.

Use the report "Year declarations" > "SZB daily wage check" to see the difference between the SZB daily wage and the actual wage.

If you wish, you can make your own estimate of the SVB daily wage and enter it on the employee's "Wages" tab. The program will then always use the manual estimated SVB daily wage for the report.
6
SVB / Re: SVB Dagloon
« Last post by Support on September 05, 2018, 05:18:10 AM »
U bent wettelijk verplicht SVB mutaties formulier uiterlijk de 5e van de maand volgend op de maand waarin mutaties hebben plaatsgevonden in te leveren.
7
SVB / SVB Dagloon (Curacao)
« Last post by Support on September 05, 2018, 04:52:05 AM »
Probleem

De SVB op Curacao hanteert een complex systeem waarbij de verzekering voor loonderving en de afdracht van de premie niet op dezelfde basis zijn. Hierdoor bestaat de kans dat de SVB een naheffing oplegt.

Oorzaak

De werknemer is verzekerd tegen loonderving op basis van het opgegeven SVB dagloon. De SVB verstaat onder loon iedere uitkering die een werknemer ontvangt als vergoeding voor zijn werk. Hieronder vallen ook toekomstige en variabele vergoedingen zoals provisies, commissies en fooien, loon in natura, gevarentoeslagen, vakantiegeld, bonussen, gratificaties, tantiemes en etc..

De verzekering is dus op basis van een schatting van het gemiddelde te verwachten dagloon.

De maandelijkse aangifte daarentegen moet aan de hand van het werkelijk uitbetaalde loon.

Zolang de schatting van het SVB dagloon en het werkelijk ontvange loon niet te veel afwijken zal er geen actie volgen. Wanneer er sprake is van grote afwijkingen zal de SVB onderzoeken of er sprake is van opzet. Met name indien de schatting (waarop de loonderving gebaseerd wordt) hoger is dan de werkelijkheid (waarover premie betaald wordt) kan een naheffing volgen.

Oplossing

Met het nieuwe rapport "SVB Mutaties" meld je de werknemers aan en geef je wijzigingen door aan de SVB. Dit rapport maakt standaard een schatting van het dagloon op basis van de "Vaste looncomponenten", of als de werknemer geen vast salaris heeft het "Uurloon" vermenigvuldigd met het aantal "Uren / dag".

Er wordt hierbij geen rekening gehouden met (toekomstige) variabele mutaties, waardoor de verzekerde loonderving doorgaans iets te laag is. Voor uurloners is weer van belang dat het geschatte aantal werkuren overeenkomt met de werkelijkheid, zodat de verzekerde loonderving niet hoger wordt dan het werkelijk uitbetaalde loon.

Gebruik het rapport "Jaaropgaven" > "Controle SVB dagloon" om het verschil te zien tussen het SVB dagloon en het werkelijke loon.

Indien gewenst kan je handmatig een schatting van het SVB dagloon maken en op de "Loon"-tab van de werknemer invullen. Het rapport zal dan altijd het handmatige geschatte dagloon voor het rapport gebruiken.

8
Genaral information / The pros and cons of kinsena (bi-weekly)
« Last post by Support on July 18, 2018, 05:36:52 AM »
Kinsena vs. Monthly

It is possible to pay the employees per kinsena (every 2 weeks) instead of monthly. Before you decide to opt for kinsena, look at the pros and cons.


Cons

1) Instead of 12 times a year, you have to do the payroll administration 26 times a year. This includes: entering overtime and other mutations, processing salaries, checking, printing or e-mailing slips and doing the bank transfers.

2) Tax and premiums must be declared monthly. As a result, you have some months with 2 kinsenas and some months with 3 kinsenas that you have to add together and pay.

3) Some years have 53 weeks. In those years you have to do an extra run to pay half a kinsena at the end of the year.

4) It is not always clear when week 1 starts exactly. Sometimes that can be in December of the previous year. There are also those that believe the start a week is on Sunday, instead of the standard wich is Monday (NEN 2772 / ISO 8601).

5) Employees have payment obligations, such as rent, water and electricity, subscriptions, etc. that have to be done monthly.


Pros

There are no advantages.
9
Algemeen / De voor en nadelen van kinsena (2 wekelijks)
« Last post by Support on July 18, 2018, 05:06:52 AM »
Kinsena vs Maandelijks

Het is mogelijk de werknemers per kinsena (iedere 2 weken) uitbetalen in plaats van maandelijkse. Kijk voordat je besluit te kiezen voor kinsena naar de voor en nadelen.


Nadelen

1) In plaats van 12 keer per jaar, moet je nu 26 keer per jaar de loonadministratie doen. Dat houdt in: bijwerken van overuren en andere mutaties, salarissen verwerken, controleren, slips uitprinten of e-mailen en bankoverschrijvingen doen.

2) Aangifte van belasting en premies moet maandelijks. Daardoor heb je sommige maanden 2 kinsena's en andere maanden 3 kinsena's die je bij elkaar moet optellen en afdragen.

3) Sommige jaren hebben 53 weken. In die jaren moet je dus een extra run doen om nog een halve kinsena aan het eind van het jaar uit te betalen.

4) Het is niet altijd duidelijk wanneer week 1 precies begint. Soms is dat al in december van het voorgaande jaar. Er zijn ook die vinden dat een week op zondag begint, in plaats van standaard op maandag (NEN 2772 / ISO 8601).

5) Werknemers hebben betalingsverplichtingen, zoals huur, water en elektra, abonnementen, etc. die maandelijks gedaan moeten worden.


Voordelen

Er zijn geen voordelen
10
Wage Tax / Re: Expat ruling
« Last post by Support on July 17, 2018, 05:00:28 AM »
Problem

The expat ruling must be applied to an employee.

Cause

The employer has received permission from the inspectorate to apply the Expat scheme to the employee.

The expat scheme requires NO special calculation for the wage tax and premiums. The employee has to pay wage tax and premiums, just like any employee.

There are a number of advantages:

a) Elements such as travel, hotel, and refurbishment costs in case of posting abroad and repatriation, compensation for
school of children and wages in kind (fringe benifits) are exempt from tax to a certain level.

b) In case of a nett wage contract the compensation for the wage tax is exempt from tax.

Solution

a) Create a new wage code for each of the exempted remuneration elements to be awarded:

1) Click on "Company data & Options"
2) Click on "Pay code" on the menu bar in the "Add" group.
3) Click on "Next".
4) Enter a name and a description for the new pay code and click on "Next".
5) Select type of wage code "Untaxed wage component"
6) Click on "Next" and on "Finish"

If the exempted remuneration elements return monthly, you can book them on the "Pay" tab under the "Fixed salary components".

b) Create a new wage code for the exempted wage tax allowance:

1) Click on "Company data & Options"
2) Click on "Pay code" on the menu bar in the "Add" group.
3) Click on "Next".
4) Enter a name and a description for the new wage code, for example "TLB - Addition wage tax" and click on "Next".
5) Select type of wage code "Untaxed wage component"
6) Click on "Next" and on "Finish"

AFTER you have processed the employee you will see how much wage tax the employee must pay. Book the wage tax allowance on the "Wage" tab under the "Fixed pay components" and re-process the period.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10