Recent Posts

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
61
Algemeen / Beveiligen van de database
« Last post by Support on February 13, 2015, 01:10:01 PM »
Probleem

Je wil je salarisadministratie met een wachtwoord beveiligen.

Oorzaak

De Payroll4-database is geïnstalleerd op een gedeelde computer of op een gedeeld netwerk, maar alleen specifieke gebruikers mogen toegang krijgen tot de salarisadministratie van een bedrijf.

Oplossing

Gebruik Windows-beveiliging om de toegang tot de database te beperken door de machtigingen voor specifieke gebruikers te beperken tot de volledige gedeelde databasefolder, of tot specifieke databasebestanden. In Payroll4 wordt de administratie van elk bedrijf opgeslagen in een apart databasebestand. De naam van het databasebestand dat bij een bepaald bedrijf hoort, is te vinden onder "Bedrijfsgegevens & Opties".

Vraag uw systeembeheerder om hulp bij het configureren van de beveiligingsrechten in Microsoft Windows.
62
Algemeen / Re: Inlezen tijdregistratie
« Last post by Support on February 10, 2015, 05:38:22 PM »
Voorbeeld van een CSV-bestand:

1, "UREN", 40 (werknemer 1, Normale werkuren, 40 uur)
1, "150", 6.5 (werknemer 1, Overwerk 150%, 6.5 uur)
2, "TOE", 300 (werknemer 2, Toeslag, fl 300.00)
2, "C250", 4 (werknemer 2, Speciale toeslag fl. 250.00, 4x)
etc.
63
Algemeen / Inlezen tijdregistratie
« Last post by Support on February 10, 2015, 05:36:02 PM »
Probleem

De werkuren worden door een extern systeem bijgehouden. Je wil een bestand met gewerkte uren importeren in Payroll4.

Oplossing

Met behulp van de TimeClock Wizard ("Reportage" > "Rapport" > "Overzichten" > "Time Clock") kan je data importeren in Payroll4. Het bestand dat je wil inlezen moet voldoen aan de volgende specificaties:

1) Het bestand is in CSV-formaat.

2) Het bestand heeft voor iedere werknemer en looncode een aparte regel.

3) Het bestand bevat tenminste de volgende kolommen::

   - Het werknemernummer (Numeriek)
   - De looncode (Character, max 4)
   - Het aantal uren of een bedrag (Numeriek)

N.B.:

1) Het bestand mag meer kolommen bevatten.
2) De volgorde van de kolommen is willekeurig.
3) De kolommen mogen een kopregel bevatten.
4) Het werknemernummer moet overeenkomen met dat van een werknemer inPayroll4*.
5) De looncode moet overeenkomen met een looncode in Payroll4.


* Het werknemernummer kan je invullen op de "Werknemer"-tab bij "Nr."
64
BVZ Basisverzekering / Re: Geen premiekorting voor lage inkomens
« Last post by Support on January 09, 2015, 10:06:59 AM »
Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering

Artikel 2, zesde lid

Quote
Indien de verzekerde niet het gehele jaar verzekerd is geweest, worden ten aanzien van die verzekerde de bedragen van de inkomensgrenzen, genoemd in het derde onderscheidenlijk vierde lid, naar tijdsruimte evenredig verlaagd.
65
BVZ Basisverzekering / Re: Geen premiekorting voor lage inkomens
« Last post by Support on January 09, 2015, 09:59:49 AM »
Helaas is er mede door toedoen van de belastingdienst over dit punt enige verwarring, ondanks de wet er regelgeving volkomen duidelijk is.

Dit zijn de betrokken wetsteksten:

Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering

Artikel 1

Quote
In dit landsbesluit wordt verstaan onder
e. inkomen   :   inkomen in de zin van artikel 3, vierde lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (PB. 2002, no. 63).

Artikel 2, derde lid

Quote
Van de inkomensafhankelijke premie is niet verschuldigd het deel dat overeenkomt met het bedrag van de door de betrokken verzekerde verschuldigde inkomensafhankelijke premie indien het percentage van de inkomensafhankelijke premie:
a. 3,8 zou bedragen, mits het inkomen in dat jaar minder dan NAf 13.201,00 bedraagt, maar meer dan NAf 12.000,00;
b. 2,8 zou bedragen, mits het inkomen in dat jaar minder dan NAf 14.401,00 bedraagt, maar meer dan NAf 13.200,00;
c. 1,9 zou bedragen, mits het inkomen in dat jaar minder dan NAf 15.601,00 bedraagt, maar meer dan NAf 14.400,00;
d. 1,1 zou bedragen, mits het inkomen in dat jaar minder dan NAf 16.801,00 bedraagt, maar meer dan NAf 15.600,00;
e. 0,6 zou bedragen, mits het inkomen in dat jaar minder dan NAf 18.001,00 bedraagt, maar meer dan NAf 16.800,00.

Artikel 2, vierde lid

Quote
In afwijking van het eerste, tweede en derde lid is de verzekerde van wie het inkomen in enig jaar NAf. 12.000,00 of minder bedraagt, over dat jaar geen inkomensafhankelijke premie verschuldigd.

Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (PB. 2002, no. 63).

Artikel 3, vierde lid

Quote
Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijke bedrag van hetgeen de belastingplichtige zuiver geniet als opbrengst van:
a. onroerende goederen;
b. roerend kapitaal;
c. onderneming en arbeid;
d. rechten op periodieke uitkeringen.
66
Pensioen / Pensioengerechtigde leeftijd Curacao
« Last post by Support on January 02, 2015, 04:35:23 PM »
Per 1 maart 2013 is de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd van 60 naar 65 jaar.

Overgangsregeling:
  • Personen die op die 1 maart 2013 de leeftijd van 57 of 58 jaar hadden, mogen zelf bepalen wanneer ze met pensioen gaan. Voor ieder jaar vanaf 60 tot en met 64 jaar dat men eerder met pensioen gaat, wordt de AOV uitkering met 6 procent gekort per jaar.

  • Personen die op 1 maart 2013 de leeftijd van 59 jaar hadden kunnen schriftelijk verzoeken hun AOV-pensioen uit te stellen tot 65 jaar.

  • Voor personen die op 1 maart 2013 de leeftijd van 60 jaar al hadden bereikt veranderd er niets.
67
Pensioen / Pensioengerechtige leeftijd Aruba
« Last post by Support on January 02, 2015, 04:31:02 PM »
Per 1 januari 2015 wordt de pensioengerechtigde leeftijd jaarlijks met een half jaar verhoogd tot de nieuwe pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar vanaf 2015.

Ingangsdatum:       Dit betreft een ieder die geboren is op:    Pensioengerechtigde leeftijd:
1 januari 20151 januari 1955 t/m 30 juni 195560,5 jaar
1 januari 20161 juli 1955 t/m 31 december 195561 jaar
1 januari 20171 januari 1956 t/m 30 juni 195661,5 jaar
1 januari 20181 juli 1956 t/m 31 december 195662 jaar
1 januari 20191 januari 1957 t/m 30 juni 195762,5 jaar
1 januari 20201 juli 1957 t/m 31 december 195763 jaar
1 januari 20211 januari 1958 t/m 30 juni 195863,5 jaar
1 januari 20221 juli 1958 t/m 31 december 195864 jaar
1 januari 20231 januari 1959 t/m 30 juni 195964,5 jaar
1 januari 20241 juli 1959 t/m 31 december 195965 jaar
1 januari 1960 en later65 jaar

N.B. Een opvallend effect van deze overgangsregeling is dat er tot 2025 helemaal niemand de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken in maanden januari t/m juni.
68
BVZ Basisverzekering / Re: Algemene informatie
« Last post by Support on December 08, 2014, 06:11:31 PM »
Uitgezonderd van de verzekering is per 1 november 2014 ook:
  • zij die bij een buitenlands verzekeringsbedrijf met wereldwijde dekking tegen ziektekosten verzekerd zijn
69
Installation / Installation on Mac
« Last post by Support on November 07, 2014, 03:55:56 PM »
Problem

You want to install the software on a Mac.

Cause

A Mac is not compatible with Microsoft Windows. Software developed for Windows does not work directly on a Mac.

There is no special "Mac version" of the software available.

Solution

Install Microsoft Windows on the Mac using an emulator like Boot Camp or Parallels and you will be able to run all software designed for Windows.

See also:
https://windowsreport.com/pc-emulation-software/
70
BVZ Basisverzekering / Re: Algemene informatie
« Last post by Support on November 06, 2014, 06:04:38 AM »
De werkgever kan besluiten de onverwachte premieverhoging voor gepensioneerden (van 1% naar 4%) op zich te nemen door de premie geheel voor rekening van de werkgever te laten komen. In dat geval betaald de werkgever 6.5% en de werknemer 0%.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »